เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ:: คำแถลงนโยบาย นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง


คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง
ต่อสภาเทศบาลตำบลดงแดง

เมื่อวันที่   ๑๗    พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔


 
“ยกระดับคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมพัฒนาการเกษตร   และบ้านเมืองน่าอยู่  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา  และพร้อมที่จะดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  ถูกต้อง  และที่สำคัญต้องมีประสิทธิภาพนโยบายข้อที่  ๑    การปฏิรูปการบริหารจัดการเทศบาลตำบลดงแดง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางการทำงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส และเป็นที่พึงพอใจของสังคม
                     ๑.๑  ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการพร้อมทั้งกระบวนการทำงานด้วยการบริหารงานเชิงรุก  อย่างมีประสิทธิภาพ  อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรงด้วยความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรมโดยทั่วถึงกัน                               ๑.๒  พัฒนาและยกระดับการทำงานและการให้บริการเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน โดยเน้นความพึงพอใจของประชาชนและสังคมโดยรวม                                                             .     
                 ๑.๓  ส่งเสริม  ปรับปรุง  และพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติหน้าที่  อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศในการบริการ
ประชาชน                                          
                 ๑.๔  พัฒนาบุคลากรและกลุ่มต่าง ๆ โดยยกระดับให้มีความสามารถทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยี 


                                                                          

นโยบายข้อที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                   เป็นนโยบายที่มุ่งสร้างความสะดวกสบายให้ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลอันพึงจะได้รับประโยชน์เท่าเทียมกันและเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ ต่อไป  ได้แก่
                   ๒.๑ ปรับปรุงและพัฒนาถนน การคมนาคม ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง
                   ๒.๒  ปรับปรุงและพัฒนาไฟส่องสว่างถนน ภายในชุมชน ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง
                   ๒.๓  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดระเบียบป้ายต่าง ๆ บริเวณถนนให้มีมาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง
                   ๒.๔  ปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ำให้ครอบคลุมเป็นโครงข่ายและสอดคล้องกับโครงข่ายถนน
                   ๒.๕  ปรับปรุง  ก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั่วถึง และมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดปี
                   ๒.๖  เร่งรัดการขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วถึง
                   ๒.๗  ปรับปรุง เร่งรัดในการป้องกันและรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมิให้ถูกบุกรุกและทำลาย
                   ๒.๘  ปรับปรุงให้มีการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและดำรงรักษา บริเวณที่เกี่ยวข้อง
นโยบายที่  ๓ ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                    เป็นนโยบายที่มุ่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลภาวะต่าง ๆ ตลอดจนดำเนินการปรับภูมิทัศน์ของชุมชนให้น่าอยู่อาศัยแบบยั่งยืน  ได้แก่
                    ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
                    ๓.๒ ดูแล  ป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มิให้ถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว
                    ๓.๓ ปรับปรุง  ระบบการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
                    ๓.๔ สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ( อสม. )
                    ๓.๕ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆเพื่อให้มีปริมาณน้ำพอเพียงต่อการเกษตร การอุปโภคอื่นๆ     และการจัดทำระบบประปา
                    ๓.๖ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน  ตลอดจนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
                    ๓.๗ ปรับปรุงและพัฒนาเทศบาลให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
                    ๓.๘ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพ หลักประกันสุขภาพ การป้องกันโรคและโรคระบาดต่างๆ
นโยบายข้อที่ ๔   ด้านการพัฒนาด้านสังคม
                  เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง  ได้แก่
                  ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ประชาชนทุกวัย
                  ๔.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
                  ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้มีคุณภาพและมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  สภาพพื้นที่ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
                  ๔.๔ พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าและทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก
                  ๔.๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกความเป็นไทย  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                  ๔.๖ สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้  ผู้พิการ  หรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในภาวะยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเอง
                  ๔.๗ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                  ๔.๘  ปรับปรุงระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อ
                  ๔.๙  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนเล่นกีฬาเพื่อเป็นการออกกำลังกายและมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
                  ๔.๑๐ ส่งเสริม สนับสนุนในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                  ๔.๑๑ เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวและสังคม
                  ๔.๑๒ ด้านการจัดทำงบประมาณและปรับปรุงแผนที่ภาษีและแผนงานบริหารทรัพย์สินของเทศบาลให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
                  ๔.๑๓ สนับสนุนนกิจกรรม อพ.ปร.หรือหน่วยกู้ภัยและการดับเพลิง


นโยบายข้อที่ ๕  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
                 เป็นนโยบายที่ส่งเสริมประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต  มีอาชีพและมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น  ได้แก่
                 ๕.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                 ๕.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน
                 ๕.๓  พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอาชีพให้กับประชาชน
                 ๕.๔  ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพหรือสหกรณ์
                 ๕.๕  คุ้มครอง ส่งเสริม และขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน
                 ๕.๖  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าบริการและประกอบอาชีพ
                 ๕.๗  ส่งเสริม  พัฒนา และคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต การตลาด และราคาสินค้า
                 ๕.๘  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออมเพื่อการดำรงชีพ
                 ๕.๙  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ     


                                                                                                                 
นโยบายข้อที่ ๖  ด้านการเมืองและการบริหาร
               เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลดงแดงมีขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชน และตอบสนองภารกิจของรัฐให้มีประสิทธิภาพ  ได้แก่
               ๖.๑  ส่งเสริมและสร้างสรรค์การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
               ๖.๒  ส่งเสริมให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต  และเที่ยงธรรม
               ๖.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง
               ๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการชุมชนมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
               ๖.๕ ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อประชาชนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  เป็นธรรม และประชาชนพึงพอใจ
               ๖.๖ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
              ๖.๗ ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงาน ในด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
              ๖.๘ ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน  เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน                                              
              ๖.๙ เร่งรัดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลทั้งแผนระยะสั้น  แผนระยะกลาง  และแผนระยะยาว                 
              ๖.๑๐ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและง่ายต่อการใช้งานจริง                                    
              ๖.๑๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
              ๖.๑๒ ยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล เป็นแนวทางการบริหารจัดการ                                                   
              ๖.๑๓ ยึดแผนงานเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน กระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
              ๖.๑๔ ดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                                                                          ๖.๑๕ ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและมีคุณภาพโดยจัดให้เป็นเทศบาลยิ้ม และ ใช้หลัก 5 ส                      
              ๖.๑๖ จัดโครงการบริการและเยี่ยมประชาชนทุกหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาแล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ                                            
              ๖.๑๗ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
             ๖.๑๘ ส่งเสริมสวัสดิการ สิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนอื่นแก่บุคลากรและกลุ่มต่าง ๆ สิทธิที่พึงจะได้รับ
      


 นโยบายข้อที่ ๗ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
            เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วัยก่อนเรียน วัยเรียน ให้เป็นบุคคลมีคุณภาพ เก่งดี มีสุข อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี                            
            ๗.๑ สนับสนุน พัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน
            ๗.๒ จัดให้มีและพัฒนาระบบศูนย์อินเตอร์เน็ตของเทศบาลเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน
            ๗.๓ สนับสนุนและอุดหนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาในเขตเทศบาลเพื่อเกิดการบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
            ๗.๔ ส่งเสริม สนับสนุนค่านิยมที่ดีต่อการกีฬาให้กับชุมชน
            ๗.๕ ส่งเสริม สนับสนุนธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
            ๗.๖ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการดำเนินการให้ได้รับการยอมรับ
            ๗.๗ ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
            ๗.๘ สนับสนุนทุนการศึกษา เช่น เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและอื่นๆให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
            ๗.๙ การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาอย่างทั่วถึง 

วันที่ : 25 ตุลาคม 64 View : 75
งานกิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 /2562   (ดู 250)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2562  (ดู 227)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2562  (ดู 213)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2562 (ครั้งที่ 1)  (ดู 231)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 /2562 เมื่อ วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง  (ดู 250)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 270)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2562  (ดู 271)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :