เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ:: ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗


ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗

ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง
เรื่อง  ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗/๒๕๖๔ 
***************************
                   ตามที่เทศบาลตำบลดงแดงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๗/๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ไปแล้วนั้น
 
                   อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่  ๕  ข้อ  ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑    จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗/๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ดังกล่าว และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลดงแดง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  เทศบาลตำบลดงแดงจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗/๒๕๖๔   โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลดงแดง   ณ  ที่ทำการเทศบาลตำบลดงแดง  หมู่ที่ ๑  ตำบลดงแดง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด  โทรศัพท์ ๐๔๓-๖๕๑๐๓๓ 
 
             
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่ ๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔
 
 
                                    
                นายวรรณชัย  มาตย์วิเศษ
                 นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง


 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 9 สิงหาคม 64 View : 281
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :