เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ


ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง  เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะฃ
 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยหน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการตามอำนาจหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน และจัดให้มีการเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตำบลดงแดงจึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่บัญญัติให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้อย่างสะดวก โดยเทศบาลตำบลดงแดงได้จัดข้อมูลไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลดงแดง เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์  และเว็บไซต์เทศบาลตำบลดงแดง
ดังนั้น  เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการของเทศบาลตำบลดงแดงมีความถูกต้อง ครบถ้วนชัดเจน และเป็นปัจจุบัน ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพตามที่ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชน จึงกำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้

 


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 182
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :