เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

หัวข้อรวมระเบียบ/กฏหมาย วันที่ ผู้ชม
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2...

26 ม.ค. 65 101
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2543

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2...

26 ม.ค. 65 89
คู่มือ ระเบียบ กฏหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-BOOK

คู่มือ ระเบียบ กฏหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-BOOK รวม ...

26 ม.ค. 65 90
พรบ/พรก.

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พระราชกฤษฎี...

12 พ.ค. 63 411
กฎกระทรวงและระเบียบ

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเ...

12 พ.ค. 63 334