เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

กองคลัง

นางบุผา ดีสม
ผู้อำนวยการกองคลัง
0956521950

นางสาวณัฐภัท เจริญศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี
0885327338

นางสุจิตตรา วงค์อามาตย์
นักบริหารงานทั่วไป
0928846599

นางธัญญลักษณ์ ทองทา
นักวิชาการคลัง
0956647096

นางสาวธีรารัตน์ ตันโห
นักวิชาการเงินและบัญชี
0807243425

นางนาฏลัดดา วงค์อินตา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
0648827089

นางสุทธิดา จันทะวงษ์
นักวิชาการพัสดุ
0879529050

นางปภาวรินทร์ อสุระพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
0623987386

นางสาวณัชธิรีย์ ดวงประทุม
นักวิชาการพัสดุ
0961956761

นางอุไล ทัพขวา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
0935634249