เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

สำนักปลัด

นางเนาวรัตน์ เหลืองเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)

นางสาวลัดดา ลาวรรณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป)

นางสาวณัฏนิช แก้ววงศา
หน.ฝ่ายธุรการและการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไป)

นางสุพิชฌาย์ ลำปะละ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป)

จ่าเอก สายัณห์ วิเลศ
หน.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นักบริหารงานทั่วไป)

นายศุภากฤช ข่าขันมะลี
นิติกร

นายหนม มะรังษี
นักทรัพยากรบุคคล

นายอุดร บุญถ่าน
นักสันทราการ

นายสิทธิเดช สารางคำ
นักพัฒนาชุมชน

นายพิชิตชัย ภูมิเขต
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสาวยุเพียร แสงพารา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นางศิริวรรณ วงค์คำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางบุษบง แก้ววงษ์
นักจัดการงานทั่วไป

นายเอกสิทธิ์ จันท์วิภาค
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวลภัสรดา พรมษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพัณณิกา วงศ์อามาตย์
นักประชาสัมพันธ์

นายวุทธิพันธ์ เพ็ชรแสน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นางกฤตพร ตรีสอน
ครู คศ.๑

นางเทพสุดา ชมพู
ครู คศ.๑

นางสาวนิตตา มลิกา
นักวิชาการสาธารณสุข

นางศรินทรญา สมเพ็ชร
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวโสวิกา วงค์อามาตย์
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย

นางชรัญฎา พลเยี่ยม
ครูผู้แลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา ขันคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย

นายเทิดพงษ์ วงค์อามาตย์
นักวิชาการศึกษา