เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7


นางศรินทรญา สมเพ็ชร
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวโสวิกา วงค์อามาตย์
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา ขันคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย

นางชรัญฎา พลเยี่ยม
ครูผู้แลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย

นายเทียนชัย นรชาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสาวยุภาพร นรชาญ
ผู้ช่วยธุรการ

นางเพ็ญพร สีหานาม
ผู็ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสดชัย แสงพารา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

นางวินิตดา สมภักดี
ผู้ดูแลเด็ก

นายสุวรรณ พนมเขต
คนสวน

นางสาวน้ำผึ้ง เชิงสะอาด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวันชัย ทองมา
พนักงานดับเพลิง

นายณัฐวุติ ทองมา
พนักงานดับเพลิง