เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

สำนักปลัด

นางสาวลัดดา ลาวรรณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
0933474917

นางสาวณัฏนิช แก้ววงศา
หน.ฝ่ายธุรการและการเจ้าหน้าที่
0611493299

นางเนาวรัตน์ เหลืองเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
0833384505

จ่าเอก สายัณห์ วิเลศ
หน.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0890069566

นางสุพิชฌาย์ ลำปะละ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
0810548882

นายศุภากฤช ข่าขันมะลี
นิติกร
0989262925

นายอุดร บุญถ่าน
นักสันทราการ
0872248903

นายหนม มะรังษี
นักทรัพยากรบุคคล
0986564067

นายสิทธิเดช สารางคำ
นักพัฒนาชุมชน
0871172408

นายพิชิตชัย ภูมิเขต
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
0651026916

นางสาวยุเพียร แสงพารา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
0872212431

นางศิริวรรณ วงค์คำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0833355711

นางบุษบง แก้ววงษ์
นักจัดการงานทั่วไป
0857382955

นายเอกสิทธิ์ จันท์วิภาค
นักพัฒนาชุมชน
0857616049

นางสาวพัณณิกา วงศ์อามาตย์
นักประชาสัมพันธ์
0981385595

นางสาวลภัสรดา พรมษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0828424869

นายวุทธิพันธ์ เพ็ชรแสน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
0852748473

นางกฤตพร ตรีสอน
ครู คศ.๑

นางเทพสุดา ชมพู
ครู คศ.๑

นายเทิดพงษ์ วงค์อามาตย์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวนิตตา มลิกา
นักวิชาการสาธารณสุข

นางศรินทรญา สมเพ็ชร
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวโสวิกา วงค์อามาตย์
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา ขันคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย

นางชรัญฎา พลเยี่ยม
ครูผู้แลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย

นายอภิชาติ ตรีสอน
ผู็ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล

นายเทียนชัย นรชาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสาวยุภาพร นรชาญ
ผู้ช่วยธุรการ

นางเพ็ญพร สีหานาม
ผู็ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสดชัย แสงพารา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

นางวินิตดา สมภักดี
ผู้ดูแลเด็ก

นายสุวรรณ พนมเขต
คนสวน

นางสาวน้ำผึ้ง เชิงสะอาด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวันชัย ทองมา
พนักงานดับเพลิง

นายณัฐวุติ ทองมา
พนักงานดับเพลิง